Contact Details: Department of Human Settlements (Western Cape Government)

Contact Details:

Department of Human Settlements

(Western Cape Government)

Contact Details:

Municipality Contact Numbers
Western Cape
Beaufort West: Tel: 023 414 8188
Bergrivier: Tel: 022 913 6000 or 022 913 1126
Bitou: Tel: 044 501 3228 or 044 501 3000
Breede Valley: Tel: 023 348 2600
Cape Agulhas: Tel: 028 425 5500
Cederberg: Tel: 027 482 2583 or 027 482 1694
Drakenstein: Tel: 021 807 6360 or 021 807 4547
George: Tel: 044 801 9037
Hessequa: Tel: 028 713 8007 or 028 713 2418
Kannaland: Tel: 028 551 1023 or 044 213 3312
Knysna: Tel: 044 302 1633 or 044 302 1643
Laingsburg: Tel: 023 551 1019
Langeberg: Tel: 023 615 8000 or 023 626 8227
Matzikama: Tel: 027 201 3482 or 027 201 3300
Mossel Bay: Tel: 044 606 5187
Oudtshoorn: Tel: 044 203 7031 or 044 203 3000
Overstrand: Tel: 028 313 8144 or 028 313 8909
Prince Albert: Tel: 023 541 1320
Saldanha Bay: Tel: 022 701 7000 or 022 487 9400
Stellenbosch: Tel: 021 808 8757
Swellendam: Tel: 028 514 8500
Theewaterskloof: Tel: 028 214 3300
Witzenberg: Tel: 023 316 8540